ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid AUTOVISION HOLDING B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Zandvoort
aan de Burg. Engelbertsstr. 92.
Deze tekst is gedeponeerd op 3 februari 2012 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder nummer 34039593.

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Autovision: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autovision Holding B.V., gevestigd aan de Burgemeester Engelbertsstraat 92 te Zandvoort, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34039593, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Afnemer: de (rechts)persoon, waarmee Autovision de overeenkomst is aangegaan, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken en welke als wederpartij heeft te gelden bij deze Algemene Voorwaarden.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst, hoe dan ook genaamd, tussen Autovision en Afnemer.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten door Autovision gedaan of aangegaan.
 2. Standaardvoorwaarden van afnemer gelden niet tenzij deze schriftelijk door Autovision zijn aanvaard.
 3. Voor zover de bepalingen van de Overeenkomst afwijken van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
 4. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door afnemer bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Autovision mag uitgaan.
 2. De opgegeven prijzen zijn magazijnprijzen exclusief omzetbelasting. Bij aflevering op de bestemde plaats is de afnemer de vracht- of verzendkosten verschuldigd tenzij nadrukkelijk hiervan wordt afgeweken. De inhoud van folders, drukwerken etc. binden Autovision niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.
 3. Alle aanbiedingen worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de aanbieding anders vermeldt.

Artikel 3: Adviezen

 1. Door Autovision verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

Artikel 4: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Autovision. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Autovision, danwel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst. Een door Autovision toegezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.
 2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Autovision binden deze laatste niet voor zover die niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5: Levertijd en leverplaats

 1. Levering geschiedt ter bestemde plaatse in Nederland, danwel door afname ten kantore van Autovision tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de levertijd kan geen aanleiding geven lot ontbinding van de overeenkomst of op enig recht tot schadevergoeding.
 2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Autovision kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen. Autovision is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien afnemer haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij afnemer Autovision een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Indien de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de afnemer niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico gedurende 60 dagen opgeslagen.
  Gaat afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname van de zaken, dan is Autovision gerechtigd vrijelijk over de zaken te beschikken en is afnemer gehouden een schadevergoeding van 30 % van hetgeen afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan Autovision verschuldigd was geweest, aan Autovision te voldoen.

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Autovision niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Autovision bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Autovision het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. De afnemer heeft in dat geval het recht de wijziging binnen zeven dagen na het wijzigen van de inhoud van de overeenkomst te weigeren, waarna de overeenkomst wordt geacht te zijn ontbonden. De afnemer is verplicht Autovision schriftelijk van haar weigering op de hoogte te stellen.
 2. Daarnaast heeft Autovision het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer van Autovision liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Autovision aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen, het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden, oorlog(sgevaar), terrorisme, oproer, molest, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Autovision als bij derden, waarvan Autovision gebruikt maakt, evenals bij de opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Autovision ontstaan.
 4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
 5. Als Autovision haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Autovision is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Autovision, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Autovision verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. De navolgende
  beperkingen dienen daarbij in acht te worden genomen:
  1. niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van
   inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak dan ook ontstaan. Afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  2. Autovision is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan materialen waarmee wordt gewerkt;
  3. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Autovision niet aansprakelijk;
  4. de door Autovision te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door afnemer geleden schade en zal nimmer de hoogte van het gefactureerde bedrag overtreffe
 2. Autovision aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor haarzelf (in artikel 7.1 genoemde omstandigheden), doch nimmer voor haar leden, wier aansprakelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten.

Artikel 8: Garantie

 1. Autovision slaat in voor de deugdelijke staat en samenstelling van het geleverde product op het moment van levering.
  Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De garantie geldt voorts slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze garantie houdt in dat Autovision het product repareert of desnoods vervangt door een soortgelijk product. In het laatste geval zijn op het nieuwe product deze garantiebepalingen van toepassing.
 3. Autovision wordt de gelegenheid geboden het voor garantie aangeboden product in originele staat en met originele verpakking in de fabriek te onderzoeken bij gebreke waarvan geen beroep op dit artikel gedaan kan worden.

Artikel 9: Transport

 1. Het transport der goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer dient voor eventuele verzekering zelf in te staan., ook in geval franco wordt geleverd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 10: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder dat afnemer gerechtigd is enige aftrek of korting toe te passen.
 2. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde aken verhinderen, brengen geen verandering in de geldende verplichtingen van afnemer.
 3. Autovision is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen, danwel betaling te verlangen van een gedeelte van de overeengekomen prijs bij opdracht.
 4. Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op Autovision te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen de onder artikel 10.1 genoemde termijn is Autovision gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan afnemer een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,5 % per maand over de hoofdsom vermeerderd met incassokosten, dat afnemer in gebreke is het factuurbedrag te voldoen waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 6. Autovision is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door afnemer verschuldigd, in ieder geval wanneer Autovision zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten zullen worden berekend volgens het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van € 50,-. Uit het enkele feit dat Autovision de hulp van een derde heeft ingeschakeld blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Autovision het faillissement van afnemer aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.
 7. De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op d vervaldag, wanneer afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

Artikel 11: Reclame of klachten

 1. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen na aflevering bij Autovision schriftelijk heeft geprotesteerd onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
 3. Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Autovision niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Autovision geleverde of nog te leveren zaken.
  Autovision blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang afnemer de vorderingen van Autovision ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald.
  Autovision blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang afnemer de verrichte of nog te verrichte werkzaamheden niet betaald heeft en zolang afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vordering ter zake van boete, rente en kosten.

Artikel 13: Ontbinding

 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Autovision richt, zal hij te allen tijden eerst Autovision schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
 2. De overeenkomst wordt in ieder geval ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van een schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 4. Indien Autovision instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Autovision verrichte prestaties en heeft Autovision onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Autovision tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.